Juridisch beleid

Lees meer over ons beleid en voorwaarden

Transparant over onze voorwaarden, lees meer!

Algemene Voorwaarden Outdoor Westland

Artikel 1 Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • A. Het evenementen bureau:
  • Outdoor Westland gevestigd te ’s-Gravenzande die in de uitvoering van het bedrijf Activiteiten aanbiedt.
 • B. Vertegenwoordiger:
  • degene die uit naam van Outdoor Westland optreedt. Bijvoorbeeld: instructeur of trainer.
 • C. Opdrachtgever:
  • de (rechts)persoon waarmee de overeenkomst voor het uitvoeren van de Activiteit tot stand komt. Opdrachtgever kan zelf tevens deelnemer zijn.
 • D. Deelnemer
  • de aan de Activiteit van Outdoor Westland deelnemende persoon.
 • E. Activiteit:
  • de door Het evenementen bureau georganiseerde of aangeboden activiteit. Deze activiteit kan bestaan uit het in recreatievorm aanbieden van activiteiten op het strand of in de zee aan individuen en groepen en alle daarom heen t.b.v. Opdrachtgever uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten, offertes en overeenkomsten door of namens Outdoor Westland gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.

2.2 De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Outdoor Westland

2.3 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Outdoor Westland komt tot stand door middel van ondertekening of bevestiging door Opdrachtgever van een door Outdoor Westland offerte of inschrijvingsformulier.

2.3 De Deelnemer aanvaardt tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het feitelijk deelnemen aan een Activiteit van Outdoor Westland

2.4 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of Deelnemer prevaleren de voorwaarden van Outdoor Westland tenzij Outdoor Westland Opdrachtgever of Deelnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 3 Offertes.

3.1 De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kilometer- en vervoerskosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 De door Outdoor Westland gemaakte offertes zijn geldig gedurende 20 dagen, tenzij anders aangegeven. Outdoor Westland is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 20 kalenderdagen aan Outdoor Westland bevestigd.

3.3 Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij Outdoor Westland afwijkingen schriftelijk accepteert.

3.4 Een samengestelde offerte verplicht Outdoor Westland tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst.

4.1 Indien de uitvoering van de Activiteit door redenen aan de zijde van Opdrachtgever of Deelnemer is vertraagd dan heeft Outdoor Westland het recht de extra tijd naar rato van de overeengekomen vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de Activiteit in te korten zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft op enige restitutie of korting.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Outdoor Westland recht bepaalde (deel) Activiteiten door derden te laten verrichten

4.3 Outdoor Westland houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de Activiteiten zijn gemaakt te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet voor aanvang van de Activiteit worden aangeven bij Outdoor Westland of vertegenwoordiger.

Artikel 5 Verplichtingen van Outdoor Westland.

5.1 Outdoor Westland zal de Activiteit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Outdoor Westland staat er voor in dat de gebruikte materialen qua aard geschikt zijn voor de aangeboden Activiteit en verkeren in een goede staat van onderhoud.

5.3 Indien Activiteit door weersomstandigheden op het laatste moment geen doorgang kan vinden of wordt afgebroken zal Outdoor Westland zich inspannen om, op basis van de ter plekke aanwezige mogelijkheden en materialen, een alternatief programma te verzorgen.

5.4 Outdoor Westland staat er voor in dat zij een verzekering heeft afgesloten tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever en Deelnemer.

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Outdoor Westland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Activiteit, tijdig aan Outdoor Westland verstrekt.

6.2 Op basis van de door Opdrachtgever aan Outdoor Westland verstrekte gegevens kan Outdoor Westland een aangemelde persoon van deelname uit te sluiten. Outdoor Westland kan hiertoe besluiten indien op basis van de verstrekte gegevens deelname aan de geplande Activiteit niet verantwoord lijkt.

6.3 Indien de voor de uitvoering van de Activiteit benodigde gegevens niet tijdig aan Outdoor Westland zijn verstrekt, heeft Het evenementen bureau het recht de uitvoering van de Activiteit op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Deelnemer is gehouden tijdens de uitvoering van de Activiteit alle aanwijzingen in het kader van de Activiteit van Outdoor Westland te volgen. Indien Deelnemer hieraan niet voldoet kan Outdoor Westland een ieder willekeurig moment besluiten de uitvoering van de overeenkomst te staken zonder dat dit aan zijde van Opdrachtgever enig recht geeft op restitutie van betaalde bedragen.

6.5 Deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de Activiteit is bestemd. Deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. Deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Outdoor Westland. Deelnemer stelt Outdoor Westland spoedig mogelijk maar uiterlijk bij het eind van de Activiteit op de hoogte van beschadiging of verlies van materiaal. Deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan een Vertegenwoordiger van Outdoor Westland wel in dezelfde staat als waarin Deelnemer het heeft ontvangen en zo schoon als mogelijk. Outdoor Westland is gerechtigd zo nodig naar redelijkheid extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.6 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever of Deelnemer zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, geven Outdoor Westland het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de Activiteiten. Outdoor Westland in dit geval de overeenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de Opdrachtgever of Deelnemer. Outdoor Westland recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de Opdrachtgever .

6.7 Deelnemer die als zodanig hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de Activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met de natuur en milieu, kan door Outdoor Westland of diens Vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de Activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Outdoor Westland.

7.1 Deelname aan Activiteiten geschiedt op risico van Deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Outdoor Westland zelf, is Outdoor Westland niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die Deelnemer leidt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of Activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

7.2 Outdoor Westland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer, zoals overschatting van de eigen vermogens, het negeren van instructies, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen of het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument.

7.3 Outdoor Westland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden: omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Outdoor Westland en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Outdoor Westland kunnen worden toegerekend.

7.4 Outdoor Westland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Outdoor Westland is uitgegaan van door Opdrachtgever onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens.

7.5 De Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt geacht een passende ongevallen en annuleringsverzekering af te sluiten. Outdoor Westland is nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-ongevallen en/of annuleringsverzekering.

7.6 Indien Outdoor Westland voor de t.g.v. de uitvoering van Activiteit bij Opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Outdoor Westland uit te keren totaal.

7.7 Nalatigheid aan de zijde van Deelnemer (bijvoorbeeld het niet opvolgen van aanwijzingen van Outdoor Westland)of onvolledigheid door Opdrachtgever of Deelnemer aangaande informatie waarvan Opdrachtgever of Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Outdoor Westland daarvan voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit iedere vorm van aansprakelijkheid van Outdoor Westland uit.

7.8 Outdoor Westland door Opdrachtgever of Deelnemer op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor schade aan persoonlijke zaken of verlies daarvan. Dit artikel is tevens van toepassing op schade aan- of verlies van persoonlijke zaken van derden die Opdrachtgever of Deelnemer vergezellen.

7.9 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeven van werknemers en andere Vertegenwoordigers van Outdoor Westland en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel voor zover zij betrokken zijn bij de uitvoering van de Activiteit en tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 8 Wijziging/annulering van de overeenkomst.

8.1 Outdoor Westland heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals, oorlog, terreur, politieke onrust natuurrampen etc. etc.. Outdoor Westland is verplicht de Opdrachtgever onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.

8.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een beoogde Activiteit door weersgesteldheid of andere omstandigheden naar oordeel van Outdoor Westland geen doorgang kan vinden, dan is Outdoor Westland gerechtigd een andere Activiteit daarvoor in de plaats te stellen zonder dat dit voor Opdrachtgever aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen.

8.3 Annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever is niet mogelijk. Opdrachtgever wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 9 Betaling:

9.1 Opdrachtgever dient voorafgaande of direct na afloop van de Activiteit het totaal bedrag te voldoen een en ander zoals in de overeenkomst is bepaald.

9.2 In geval de offerte korter dan 20 dagen voorafgaande aan de Activiteit is ondertekend dan is Opdrachtgever gehouden binnen vijf werkdagen na het tekenen van de offerte het daarmee totaal gemoeide totaal bedrag aan Outdoor Westland te voldoen.

9.3 Ingeval Opdrachtgever de betaling niet conform het gestelde in deze algemene bepalingen verricht dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Het staat Outdoor Westland vrij de Activiteit te annuleren zonder dat Outdoor Westland op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

9.4 Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever gehouden naast het totaal overeengekomen bedrag tevens 1% rente per maand te vergoeden alsmede eventueel 15% buitengerechtelijke incassokosten met een minimum €150.-.

Artikel 10 Klachten.

10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten duidelijk omschreven via het e-mailadres info@outdoorwestland.nl worden ingediend binnen twee weken nadat het gebrek is geconstateerd.

Outdoor Westland zal binnen twee weken na de ontvangst van de klacht bevestigen en de termijn voor de beantwoording bekend maken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle door Outdoor Westland te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2 In geval van rechtsgang wordt de keuze voor de rechtbank bepaald door Outdoor Westland

Laatste update: 29 maart 2020.

Privacy en Cookie beleid Outdoor Westland

Outdoor Westland respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Outdoor Westland uw gegevens overeenkomstig dit privacy statement gebruikt.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn afgegeven door bezoekers van onze contactpagina, en alle andere pagina’s waar wij formulieren – offerte’s of aanmeldingen aanbieden.

Outdoor Westland registreert deze gegevens alleen voor het uitvoeren van uw verzoek. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Outdoor Westland geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en voor de manier waarop men met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Cookies en cookiebeleid
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet en mobiele telefoon worden opgeslagen als u bepaalde webpagina’s bezoekt. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van het apparaat.

Outdoor Westland maakt gebruik van cookies op haar website, om:

 • Informatie delen:
  • het voor u als bezoeker mogelijk te maken informatie op de website via social media te delen;
 • Prestatie website(s):
  • de prestaties van de website te optimaliseren en voor het meten van surfgedrag ter verbetering van uw beleving.
 • Cookies actief:
  • In de meeste browsers zijn cookies geactiveerd. Cookies kunnen uw computer niet beschadigen. Outdoor Westland gebruikt versleutelde informatie die hieruit verzameld wordt. Zo helpen de cookies ons om fouten vast te stellen en op te lossen, of om u relevant gerelateerde onderwerpen te tonen wanneer u onze website bezoekt.

Indien u er de voorkeur aan geeft om cookies van Outdoor Westland te beperken, blokkeren of wissen, dan kunt u uw webbrowser gebruiken om dit te doen. Raadpleeg het ‘Hulp’- menu van uw browser om te achterhalen hoe u uw cookie voorkeuren wijzigt.

Bijwerken cookie policy
Deze cookie policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in deze pagina, kunt u aan de datum onderaan zien wanneer dit gebeurd is. Als u de website van Outdoor Westland bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van ons cookie policy.

Laatste aanpassing: 29 maart 2020.

Disclaimer Outdoor Westland

Deze website is eigendom van Outdoor Westland. De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. Outdoor Westland aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het op de website getoonde. Voor de juistheid en volledigheid van de content kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland zijn gevestigd. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Werking site
Outdoor Westland kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Tarieven op de site
Prijzen en/of tarieven die worden genoemd zijn uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. Aan de vermeldde prijzen en/of tarieven kunnen nimmer rechten worden ontleend.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Indien er wordt verwezen naar externe websites, is Outdoor Westland niet verantwoordelijk voor de informatie die op de betreffende website staat vermeld. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid.

Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Outdoor Westland. U mag de informatie op onze website alleen gebruiken indien hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door Outdoor Westland.

Over de disclaimer
Outdoor Westland behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Laatste aanpassing: 29 maart 2020.

Vragen over ons beleid?

Outdoor Westland

Maasdijk 212
2691 NZ ‘s-Gravenzande
(Nederland)

Telefoon: 06 38 50 72 52
E-mail: info@outdoorwestland.nl

Volg jij onze Socials?